لژیون آقای حجت الله خراسانی ***** كنگره 60 سازمانی مردم نهاد است که در زمینه پیشگیری، درمان و کاهش آسیب های ناشی از اعتیاد، به صورت رایگان و در سطح ملی فعالیت می کند. لژیون یک واحد آموزشی است که با حضور راهنما و شاگردان او ، بعد از کارگاه های آموزشی کنگره 60 تشکیل جلسه می دهد . این وبلاگ متعلق به لژیون آقای حجت الله خراسانی عضو جمعیت احیاء انسانی کنگره 60 در نمایندگی سهروردی اصفهان است و هدف آن پیشبرد اهداف کنگره 60 در زمینه درمان اعتیاد می باشد. http://c60khorasanihojat.mihanblog.com 2020-04-04T01:46:09+01:00 text/html 2018-03-10T18:08:17+01:00 c60khorasanihojat.mihanblog.com مسافر عباس کارگاه آموزشی جهان بینی چهارشنبه، وادی هفتم http://c60khorasanihojat.mihanblog.com/post/134 <p style="font-size: 12px; text-align: center; color: rgb(70, 70, 70); font-family: Tahoma;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><font size="2"><b>به نام قدرت مطلق</b></font></span></p><p style="text-align: center; color: rgb(70, 70, 70); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;">دوازدهمین جلسه از دوره شصت و یکم سری کارگاههای آموزشی کنگره 60 با دستور جلسه وادی هفتم (رمز و راز کشف حقیقت در دو چیز است، یکی یافتن و دیگری آنچه برداشت می نماییم) در روز چهارشنبه 96/12/16 با استادی و نگهبانی مهندس و دبیری خانم فهیمه راس ساعت 9:50 آغاز به کار نمود.</span></span></p><p style="text-align: center; color: rgb(70, 70, 70); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;"><img alt="" src="http://congress60.org/EditorFiles/Image/IMG_7947.JPG" style="background: none 0px 0px repeat scroll rgb(43, 87, 151); border: none; margin: 0px 0px 5px; padding: 7px; border-radius: 3px; width: 500px; height: 375px;"></span></span></p><p style="text-align: center; color: rgb(70, 70, 70); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: start;"><b>ما چون در مسئله موادمخدر فعالیت می کنیم و در چشم هستیم، این کارها به صلاح ما نیست. فرم اصلاح سر و صورت بچه های کنگره باید ساده باشد. لباس پوشیدن ما باید ساده باشد. ما می گوییم فقط یک انگشتر عقیق و یک حلقه می توانید در دست داشته باشید. 6انگشتر عقیق در دست کردن، پیامش چیست...</b></span></p> text/html 2018-03-03T20:07:17+01:00 c60khorasanihojat.mihanblog.com مسافر عباس کارگاه آموزشی جهان بینی چهارشنبه؛ هفتۀ دیده‌بان http://c60khorasanihojat.mihanblog.com/post/133 <span lang="AR-SA" style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: -webkit-center; font-size: 10pt; line-height: 20px; font-family: Tahoma, sans-serif;">جلسه یازدهم از دورۀ شصت و یکم سری کارگاههای آموزشی کنگره 60 با دستور جلسه:&nbsp;</span><span dir="LTR" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: -webkit-center;"></span><span dir="LTR" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: -webkit-center;"></span><span dir="LTR" style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: -webkit-center; font-size: 10pt; line-height: 20px; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b>"</b></span><b style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: -webkit-center;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; line-height: 20px; font-family: Tahoma, sans-serif;">هفتۀ دیده بان</span></b><span dir="LTR" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: -webkit-center;"></span><span dir="LTR" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: -webkit-center;"></span><b style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: -webkit-center;"><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; line-height: 20px; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>"</span></b><span dir="LTR" style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: -webkit-center; font-size: 10pt; line-height: 20px; font-family: Tahoma, sans-serif;"></span><span lang="AR-SA" style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: -webkit-center; font-size: 10pt; line-height: 20px; font-family: Tahoma, sans-serif;">در روز چهارشنبه 96/12</span><span lang="AR-SA" style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: -webkit-center; font-size: 10pt; line-height: 20px; font-family: Tahoma, sans-serif;">/09 به نگهبانی و استادی&nbsp;<b>مهندس</b>&nbsp;و دبیری همسفر&nbsp;<b>فهیمه</b>&nbsp;رأس ساعت 9:45 آغاز به کار نمود.<br></span><p style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><img alt="" src="http://congress60.org/EditorFiles/Image/bbb84516.jpg" style="background: none 0px 0px repeat scroll rgb(43, 87, 151); border: 3px double rgb(51, 0, 0); margin: 0px 0px 5px; padding: 7px; border-radius: 3px; width: 500px; height: 375px;"></p> text/html 2018-02-23T17:16:49+01:00 c60khorasanihojat.mihanblog.com مسافر عباس کارگاه آموزشی جهان بینی چهارشنبه؛ درختکاری http://c60khorasanihojat.mihanblog.com/post/132 <span lang="AR-SA" style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: -webkit-center; font-size: 10pt; line-height: 20px; font-family: Tahoma, sans-serif;">جلسه دهم از دورۀ شصت و یکم سری کارگاههای آموزشی کنگره 60 با دستور جلسه:&nbsp;</span><span dir="LTR" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: -webkit-center;"></span><span dir="LTR" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: -webkit-center;"></span><span dir="LTR" style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: -webkit-center; font-size: 10pt; line-height: 20px; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b>"</b></span><b style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: -webkit-center;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; line-height: 20px; font-family: Tahoma, sans-serif;">درختکاری</span></b><span dir="LTR" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: -webkit-center;"></span><span dir="LTR" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: -webkit-center;"></span><b style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: -webkit-center;"><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; line-height: 20px; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>"</span></b><span dir="LTR" style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: -webkit-center; font-size: 10pt; line-height: 20px; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: -webkit-center; font-size: 10pt; line-height: 20px; font-family: Tahoma, sans-serif;">در روز چهارشنبه 96/12</span><span lang="AR-SA" style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: -webkit-center; font-size: 10pt; line-height: 20px; font-family: Tahoma, sans-serif;">/02 به نگهبانی و استادی&nbsp;<b>مهندس</b>&nbsp;و دبیری همسفر&nbsp;<b>فهیمه</b>&nbsp;رأس ساعت 9:50 آغاز به کار نمود.<br></span><p style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><img alt="" src="http://congress60.org/EditorFiles/Image/456asdasd.jpg" style="background: none 0px 0px repeat scroll rgb(43, 87, 151); border: 3px double rgb(51, 0, 0); margin: 0px 0px 5px; padding: 7px; border-radius: 3px; width: 500px; height: 375px;"></p> text/html 2018-02-12T17:12:24+01:00 c60khorasanihojat.mihanblog.com مسافر عباس لژیون ولیام وایت http://c60khorasanihojat.mihanblog.com/post/131 <div class="theme-designer-com-post-text" style="margin: 0px 0px 8px; font-size: 12px; line-height: 20px; color: rgb(34, 34, 34);"><div class="imgboxsadjad imgmargsadjad"><div style="text-align: center;"><p align="center" style="line-height: 20px;"><b style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"><span style="text-align: justify;">بنام خدا&nbsp;</span></b></p><p align="center" style="line-height: 20px;"><b style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"><span style="text-align: justify;">روز یک شنبه مورخ 1396/11/22رأس ساعت 15:45&nbsp;<br></span></b></p><p align="center" style="line-height: 20px;"><b style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"><span style="text-align: justify;">&nbsp;لژیون های درمان سیگار (ویلیام&nbsp;وایت) در نمایندگی سهروردی برگزار گردید.</span></b></p><p align="center" style="line-height: 20px;"><img src="http://up.c60.ir/repository/16896/jadid/IMG_3071.JPG" style="background: none 0px 0px repeat scroll rgb(43, 87, 151); border: 3px double rgb(51, 0, 0); margin: 0px 0px 5px; padding: 7px; border-radius: 3px;"></p><div><br></div></div></div></div><a href="http://sohrevardic60.mihanblog.com/post/1807" style="font-size: 12px; color: rgb(255, 255, 255); font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif; text-decoration-line: none; transition: all 400ms ease-in;"></a> text/html 2018-02-12T12:17:33+01:00 c60khorasanihojat.mihanblog.com مسافر عباس کارگاه آموزشی جهان بینی چهارشنبه، وادی ششم http://c60khorasanihojat.mihanblog.com/post/130 <p style="text-align: center; color: rgb(70, 70, 70); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;">جلسه هشتم از دوره شصت و یکم سری کارگاههای آموزشی کنگره 60 با دستور جلسه وادی ششم (حکم عقل را در قالب فرمانده، کاملاً اجراء نماییم) در روز چهارشنبه مورخ 96/11/17 با استادی و نگهبانی مهندس و دبیری خانم فهیمه راس ساعت 9:45 آغاز به کار نمود.</span></span></p><p style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;"><img alt="" src="http://congress60.org/EditorFiles/Image/a8s5d4a5sd(1).jpg" style="background: none 0px 0px repeat scroll rgb(43, 87, 151); border: none; margin: 0px 0px 5px; padding: 7px; border-radius: 3px; width: 500px; height: 348px;"></span></span></p><p style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: start;"><b>بعضی راهنمایان هستند که رهجوهایشان را لوس بار می آورند، این افراد قدرت عرض اندام در جلسه را ندارند، با بقیه نمی توانند نشست و برخواست کنند، خدمت در گروه نمی گیرند، فقط در لژیون حرکت می کنند و کم کم از بین می روند. راهنما، اجازه رشد به افراد نمی دهد ، راهنما بایستی اجازه بدهد شاگردانش در گروه فعالیت کنند...</b></span></p> text/html 2018-02-01T18:32:50+01:00 c60khorasanihojat.mihanblog.com مسافر عباس کارگاه آموزشی جهان بینی چهارشنبه، OT http://c60khorasanihojat.mihanblog.com/post/128 <div class="theme-designer-com-post-text" style="margin: 0px 0px 8px; font-size: 12px; line-height: 20px; color: rgb(34, 34, 34);"><div class="imgboxsadjad imgmargsadjad"><div style="text-align: center;"><p style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;">به نام خدا</span></span></p><p style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: start;"></p><div><span style="font-size: 13px; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">این جلسه ، هفتمین جلسه از دوره شصت و یکم سری کارگاههای آموزشی کنگره 60 با دستور جلسه OT در روز چهارشنبه مورخ 96/11/11 با نگهبانی و استادی مهندس و دبیری خانم فهیمه راس ساعت 9:30 آغاز به کار نمود.</span></div><p></p><p style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;"><img alt="" src="http://congress60.org/EditorFiles/Image/aaa74512451.jpg" style="background: none 0px 0px repeat scroll rgb(43, 87, 151); border: none; margin: 0px 0px 5px; padding: 7px; border-radius: 3px; width: 500px; height: 375px;"></span></span></p></div></div></div><a href="http://sohrevardic60.mihanblog.com/post/1772" style="font-size: 12px; color: rgb(255, 255, 255); font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif; text-decoration-line: none; transition: all 400ms ease-in;">ادامه مطلب</a> text/html 2018-01-29T16:38:55+01:00 c60khorasanihojat.mihanblog.com مسافر عباس لژیون ولیام وایت http://c60khorasanihojat.mihanblog.com/post/127 <div class="theme-designer-com-post-text" style="margin: 0px 0px 8px; font-size: 12px; line-height: 20px; color: rgb(34, 34, 34);"><div class="imgboxsadjad imgmargsadjad"><div style="text-align: center;"><b>به نام قدرت مطلق الله</b></div><div style="text-align: center;"><b><br></b></div><div style="text-align: center;"><img src="http://up.c60.ir/repository/50443/yaazda/IMG_1777.JPG" style="background: none 0px 0px repeat scroll rgb(43, 87, 151); border: 3px double rgb(51, 0, 0); margin: 0px 0px 5px; padding: 7px; border-radius: 3px;"></div><div><br></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">سم یک امر نسبی در بدن است.یعنی زمانی که مشروب و مواد مصرف کردیم حالت تهوع به ما دست داد.اما به جایی رسیدیم که دیگر سم نبود.یعنی مخدرهای بیرونی جایگزین مخدرهای درونی شد.</font></div></div></div><a href="http://sohrevardic60.mihanblog.com/post/1764" style="font-size: 12px; color: rgb(255, 255, 255); font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif; text-decoration-line: none; transition: all 400ms ease-in;">ادامه مطلب</a> text/html 2018-01-26T08:22:27+01:00 c60khorasanihojat.mihanblog.com مسافر عباس کارگاه آموزشی جهان بینی چهارشنبه، سم زدایی یا سم نزدایی http://c60khorasanihojat.mihanblog.com/post/126 <p style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;">به نام خدا</span></span><br>&nbsp;</p><p style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;">این جلسه، ششمین جلسه از دوره شصت و یکم کارگاههای آموزشی کنگره 60 با دستور جلسه&nbsp;<b>سم زدایی یا سم نزدایی&nbsp;</b>در روز چهارشنبه مورخ 96/11/4 با استادی و نگهبانی مهندس و دبیری همسفر فهیمه راس ساعت 9:30 آغاز به کار نمود.</span></span></p><p style="text-align: center; color: rgb(70, 70, 70); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;"><img alt="" src="http://congress60.org/EditorFiles/Image/a87sd4asd.jpg" style="background: none 0px 0px repeat scroll rgb(43, 87, 151); border: none; margin: 0px 0px 5px; padding: 7px; border-radius: 3px; width: 500px; height: 375px;"></span></span></p><p style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><font color="#464646" face="tahoma, geneva, sans-serif"><span style="font-size: 13px;">برای درمان اعتیاد طرح های بسیار زیادی داده شد که خیلی وقت ها آدم از دانستنش گریه اش</span></font></p><p style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><font color="#464646" face="tahoma, geneva, sans-serif"><span style="font-size: 13px;">&nbsp;می گیرد. کسی که بیهوشی و urod را مطرح کرده است، تقصیر نداشت، اگر اصل&nbsp;</span></font></p><p style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><font color="#464646" face="tahoma, geneva, sans-serif"><span style="font-size: 13px;">مسئله را می دانست، امکان نداشت، چنین طرحی را ارائه دهد...</span></font></p><div><font color="#464646" face="tahoma, geneva, sans-serif"><span style="font-size: 13px;"><br></span></font></div> text/html 2018-01-21T19:18:00+01:00 c60khorasanihojat.mihanblog.com مسافر عباس کارگاه آموزشی جهان‌بینی؛ وادی پنجم http://c60khorasanihojat.mihanblog.com/post/125 <p style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><span style="font-size: 13px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">این جلسه، جلسه پنجم از سری کارگاههای آموزشی کنگره 60 با دستور جلسه&nbsp;<b>وادی پنجم، در جهان ما تفکر قدرت مطلق حل نیست، بلکه توام با رفتن و رسیدن آن را کامل می نماید</b>، در روز چهارشنبه 27 دی ماه 96 به نگهبانی و استادی مهندس و دبیری همسفر فهیمه در راعت 9:30 آغاز به کار نمود.</span></span></p><p style="text-align: center; color: rgb(70, 70, 70); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><span style="font-size: 13px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><img alt="" src="http://congress60.org/EditorFiles/Image/IMG_7959.JPG" style="background: none 0px 0px repeat scroll rgb(43, 87, 151); border: none; margin: 0px 0px 5px; padding: 7px; border-radius: 3px; width: 500px; height: 375px;"></span></span></p><p style="text-align: center; color: rgb(70, 70, 70); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><span style="font-size: 13px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"></span></span></p><p style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><font color="#464646" face="tahoma, geneva, sans-serif"><span style="font-size: 13px;">در وادی پنجم هم می گوید که افکار را باید به عمل تبدیل کنیم. اگر می خواهیم وارد مرحله سازندگی</span></font></p><p style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><font color="#464646" face="tahoma, geneva, sans-serif"><span style="font-size: 13px;"><br></span></font></p><p style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><font color="#464646" face="tahoma, geneva, sans-serif"><span style="font-size: 13px;">&nbsp;بشویم، باید عمل کنیم، اولین قدم این است برگشت کنیم، یعنی توبه کنیم...</span></font></p> text/html 2018-01-13T16:08:25+01:00 c60khorasanihojat.mihanblog.com مسافر عباس کارگاه آموزشی جهان‌ بینی؛ غذای ما دوای ما، دوای ما غذای ما http://c60khorasanihojat.mihanblog.com/post/124 <div style="text-align: center; color: rgb(70, 70, 70); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;">چهارمین جلسه از دوره شصت و یکم سری کارگاههای آموزشی کنگره 60 با دستورجلسه&nbsp;<b>غذای ما دوای ما، دوای ما غذای ما&nbsp;</b>در روز چهارشنبه 96/10/20 به استادی و نگهبانی مهندس و دبیری همسفر فهیمه راس ساعت 9:40 آغاز به کار نمود.&nbsp;</span></span></div><div style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;"><br></span></span></div><div style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;"><img alt="" src="http://congress60.org/EditorFiles/Image/IMG_7946.JPG" style="background: none 0px 0px repeat scroll rgb(43, 87, 151); border: none; margin: 0px 0px 5px; padding: 7px; border-radius: 3px; width: 500px; height: 375px;"></span></span></div><div style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;"><br></span></span></div><div style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Tahoma;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><div style="font-size: 12px; text-align: center; font-family: Tahoma;"><font size="2">یکسری از موادغذایی است که از طبیعت و میوه جات می گیریم، نگویید گران است، چون خدا&nbsp;</font></div><div style="font-size: 12px; text-align: center; font-family: Tahoma;"><font size="2"><br></font></div><div style="font-size: 12px; text-align: center; font-family: Tahoma;"><font size="2">نکند که شما بیماری MS بگیرید، لااقل ماهی یک میلیون تومان هزینه داروهایتان است.</font></div><div><font size="2"><br></font></div></span></div> text/html 2018-01-10T16:40:39+01:00 c60khorasanihojat.mihanblog.com مسافر عباس رهایی های لژیون آقای حجت خراسانی http://c60khorasanihojat.mihanblog.com/post/123 <p dir="RTL" align="center" style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 12px; line-height: 20px; color: rgb(34, 34, 34); unicode-bidi: embed; direction: rtl; background-color: rgb(250, 250, 250);"><font face="times new roman,times,serif"><font size="4"><font color="#cc0000" face="times new roman,times,serif" size="5"><span lang="FA"><b>به نا</b></span></font><font color="#cc0000"><span lang="FA"><b>م خالق هستی بخش</b></span></font></font></font></p><p dir="RTL" align="center" style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 12px; line-height: 20px; color: rgb(34, 34, 34); unicode-bidi: embed; direction: rtl; background-color: rgb(250, 250, 250);"><b style="color: rgb(0, 102, 0);"><font face="times new roman,times,serif" size="4">رهایی های روز چهارشنبه بیستم دی ماه نود وشش&nbsp;</font></b></p><p dir="RTL" align="center" style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 12px; line-height: 20px; color: rgb(34, 34, 34); unicode-bidi: embed; direction: rtl; background-color: rgb(250, 250, 250);"><span dir="LTR"><font face="times new roman,times,serif" size="4"></font></span></p><p dir="RTL" style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 12px; text-align: center; line-height: 20px; color: rgb(34, 34, 34); unicode-bidi: embed; direction: rtl; background-color: rgb(250, 250, 250);"><font face="times new roman,times,serif"><font size="4"><span lang="FA"><b>روز&nbsp;چهارشنبه 96/10/20&nbsp;</b></span><b><span style="color: red;">شاهد رهایی 1 نفر</span>&nbsp;از اعضای</b></font></font></p><p dir="RTL" style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 12px; text-align: center; line-height: 20px; color: rgb(34, 34, 34); unicode-bidi: embed; direction: rtl; background-color: rgb(250, 250, 250);"><font face="times new roman,times,serif" size="4"><span lang="FA"><b><font color="#222222">&nbsp;کنگره 60&nbsp;&nbsp;</font><font color="#ff0000">شعبه سهروردی اصفهان</font><font color="#222222">&nbsp;از بند مصرف&nbsp;</font></b></span></font></p><p dir="RTL" style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 12px; text-align: center; line-height: 20px; color: rgb(34, 34, 34); unicode-bidi: embed; direction: rtl; background-color: rgb(250, 250, 250);"><font face="times new roman,times,serif" size="4"><span lang="FA"><b>مواد مخدر به دست توانای بنیان کنگره 60&nbsp;</b></span></font><b style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: 21.3333px;">آقای مهندس&nbsp;دژاکام بودیم.</b></p><br><div><br></div><div><img src="http://up.persianscript.ir/uploads2/98e6-00-copy.jpg"></div> text/html 2018-01-09T18:01:04+01:00 c60khorasanihojat.mihanblog.com مسافر عباس رهایی های لژیون آقای حجت خراسانی http://c60khorasanihojat.mihanblog.com/post/122 <p dir="RTL" align="center" style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 12px; line-height: 20px; color: rgb(34, 34, 34); unicode-bidi: embed; direction: rtl; background-color: rgb(250, 250, 250);"><font face="times new roman,times,serif"><font size="4"><font color="#cc0000" face="times new roman,times,serif" size="5"><span lang="FA"><b>به نا</b></span></font><font color="#cc0000"><span lang="FA"><b>م خالق هستی بخش</b></span></font></font></font></p><p dir="RTL" align="center" style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 12px; line-height: 20px; color: rgb(34, 34, 34); unicode-bidi: embed; direction: rtl; background-color: rgb(250, 250, 250);"><b style="color: rgb(0, 102, 0);"><font face="times new roman,times,serif" size="4">رهایی های روز چهارشنبه سیزدهم دی ماه نود وشش</font></b></p><p dir="RTL" align="center" style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 12px; line-height: 20px; color: rgb(34, 34, 34); unicode-bidi: embed; direction: rtl; background-color: rgb(250, 250, 250);"><span dir="LTR"><font face="times new roman,times,serif" size="4"></font></span></p><p dir="RTL" style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 12px; text-align: center; line-height: 20px; color: rgb(34, 34, 34); unicode-bidi: embed; direction: rtl; background-color: rgb(250, 250, 250);"><font face="times new roman,times,serif"><font size="4"><span lang="FA"><b>روز&nbsp;چهارشنبه 96/10/13&nbsp;</b></span><b><span style="color: red;">شاهد رهایی 1 نفر</span>&nbsp;از اعضای</b></font></font></p><p dir="RTL" style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 12px; text-align: center; line-height: 20px; color: rgb(34, 34, 34); unicode-bidi: embed; direction: rtl; background-color: rgb(250, 250, 250);"><font face="times new roman,times,serif" size="4"><span lang="FA"><b><font color="#222222">&nbsp;کنگره 60&nbsp;&nbsp;</font><font color="#ff0000">شعبه سهروردی اصفهان</font><font color="#222222">&nbsp;از بند مصرف&nbsp;</font></b></span></font></p><p dir="RTL" style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 12px; text-align: center; line-height: 20px; color: rgb(34, 34, 34); unicode-bidi: embed; direction: rtl; background-color: rgb(250, 250, 250);"><font face="times new roman,times,serif" size="4"><span lang="FA"><b>مواد مخدر به دست توانای بنیان کنگره 60&nbsp;</b></span></font><b style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: 21.3333px;">آقای مهندس&nbsp;دژاکام بودیم.</b></p><p dir="RTL" style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 12px; text-align: center; line-height: 20px; color: rgb(34, 34, 34); unicode-bidi: embed; direction: rtl; background-color: rgb(250, 250, 250);"><b style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: 21.3333px;"><br></b></p><div><img src="http://www.congress60.org/EditorFiles/Image/Photo%20Text/syrus/rhaeeha/T951120/00.jpg"></div> text/html 2018-01-07T22:23:50+01:00 c60khorasanihojat.mihanblog.com مسافر عباس کارگاه آموزشی جهان‌ بینی؛ کمک من به کنگره و کمک کنگره به من http://c60khorasanihojat.mihanblog.com/post/121 <div><br></div><div><p dir="RTL" style="text-align: center; color: rgb(70, 70, 70); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;"><b>سومین جلسه از دوره شصت و یکم کارگاههای آموزشی کنگره 60 با دستور جلسه کمک کنگره به من و خدمت من به کنگره در روز چهارشنبه 96/10/13 به استادی و نگهبانی مهندس و دبیری همسفر فهیمه راس ساعت 09:45 آغاز به کار نمود.</b></span></span></p><p style="text-align: center; color: rgb(70, 70, 70); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;"><img alt="" src="http://congress60.org/EditorFiles/Image/IMG_7943(1).JPG" style="background: none 0px 0px repeat scroll rgb(43, 87, 151); border: none; margin: 0px 0px 5px; padding: 7px; border-radius: 3px; width: 500px; height: 375px;"></span></span></p><p style="text-align: center; color: rgb(70, 70, 70); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: start;"><b>کمک کنگره به ما، کمک جسمی است، جسم ما علیل و ناتوان بوده است، الآن رنگ چهره ی ما سرخ و سفید شده است، چشم های ما روشن شده است، در گذشته لباس های نامرتب می پوشیدیم، ظاهر نامناسب و ...</b></span></p></div><div><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: start;"><b><br></b></span></div> text/html 2018-01-06T17:08:06+01:00 c60khorasanihojat.mihanblog.com مسافر عباس مراسم پیمان سومین گروه از قبول شدگان آزمون سراسری 96 http://c60khorasanihojat.mihanblog.com/post/120 <p style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;">راسم پیمان سومین گروه از قبول شدگان آزمون سراسری 96</span></span></p><p style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;">&nbsp;متن سخنان بزودی...</span></span></p><p style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;">&nbsp;<img alt="" src="http://congress60.org/EditorFiles/Image/01(26).jpg" style="border: none; width: 500px; height: 375px;"></p><div><br></div> text/html 2018-01-03T18:57:01+01:00 c60khorasanihojat.mihanblog.com مسافر عباس اخبار 60 درجه http://c60khorasanihojat.mihanblog.com/post/119 <div class="theme-designer-com-post-text" style="margin: 0px 0px 8px; font-size: 12px; line-height: 20px; color: rgb(34, 34, 34);"><div class="imgboxsadjad imgmargsadjad"><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b>به نام قدرت مطلق الله</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">اهدای شال مرزبانان دوره ی سوم نمایندگی سهروردی&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">با حضور دیدبانان محترم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b>مسافر کامران&nbsp;</b>و<b>&nbsp;مسافر محمد</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">در تاریخ 1396/10/14</font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;">&nbsp;<img src="http://up.c60.ir/repository/50443/DA/IMG_6835.JPG" style="background: none 0px 0px repeat scroll rgb(43, 87, 151); border: 3px double rgb(51, 0, 0); margin: 0px 0px 5px; padding: 7px; border-radius: 3px;">&nbsp; &nbsp;&nbsp;<img src="http://up.c60.ir/repository/50443/DA/IMG_9512.JPG" style="background: none 0px 0px repeat scroll rgb(43, 87, 151); border: 3px double rgb(51, 0, 0); margin: 0px 0px 5px; padding: 7px; border-radius: 3px;"></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b>مرزبانان دوره ی سوم نمایندگی سهروردی</b></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://up.c60.ir/repository/50443/DA/IMG_0224.JPG" style="background: none 0px 0px repeat scroll rgb(43, 87, 151); border: 3px double rgb(51, 0, 0); margin: 0px 0px 5px; padding: 7px; border-radius: 3px;"></div><div><br></div></div></div><div class="theme-designer-com_width100-darsad" style="width: 600.99px; color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; margin: 4px 0px 0px;"></div>