لژیون آقای حجت الله خراسانی ***** كنگره 60 سازمانی مردم نهاد است که در زمینه پیشگیری، درمان و کاهش آسیب های ناشی از اعتیاد، به صورت رایگان و در سطح ملی فعالیت می کند. لژیون یک واحد آموزشی است که با حضور راهنما و شاگردان او ، بعد از کارگاه های آموزشی کنگره 60 تشکیل جلسه می دهد . این وبلاگ متعلق به لژیون آقای حجت الله خراسانی عضو جمعیت احیاء انسانی کنگره 60 در نمایندگی سهروردی اصفهان است و هدف آن پیشبرد اهداف کنگره 60 در زمینه درمان اعتیاد می باشد. tag:http://c60khorasanihojat.mihanblog.com 2020-04-04T05:19:12+01:00 mihanblog.com کارگاه آموزشی جهان بینی چهارشنبه، وادی هفتم 2018-03-10T18:08:17+01:00 2018-03-10T18:08:17+01:00 tag:http://c60khorasanihojat.mihanblog.com/post/134 مسافر عباس به نام قدرت مطلقدوازدهمین جلسه از دوره شصت و یکم سری کارگاههای آموزشی کنگره 60 با دستور جلسه وادی هفتم (رمز و راز کشف حقیقت در دو چیز است، یکی یافتن و دیگری آنچه برداشت می نماییم) در روز چهارشنبه 96/12/16 با استادی و نگهبانی مهندس و دبیری خانم فهیمه راس ساعت 9:50 آغاز به کار نمود.ما چون در مسئله موادمخدر فعالیت می کنیم و در چشم هستیم، این کارها به صلاح ما نیست. فرم اصلاح سر و صورت بچه های کنگره باید ساده باشد. لباس پوشیدن ما باید ساده باشد. ما می گوییم فقط یک انگشتر عقیق و یک حلقه می توانید در به نام قدرت مطلق

دوازدهمین جلسه از دوره شصت و یکم سری کارگاههای آموزشی کنگره 60 با دستور جلسه وادی هفتم (رمز و راز کشف حقیقت در دو چیز است، یکی یافتن و دیگری آنچه برداشت می نماییم) در روز چهارشنبه 96/12/16 با استادی و نگهبانی مهندس و دبیری خانم فهیمه راس ساعت 9:50 آغاز به کار نمود.

ما چون در مسئله موادمخدر فعالیت می کنیم و در چشم هستیم، این کارها به صلاح ما نیست. فرم اصلاح سر و صورت بچه های کنگره باید ساده باشد. لباس پوشیدن ما باید ساده باشد. ما می گوییم فقط یک انگشتر عقیق و یک حلقه می توانید در دست داشته باشید. 6انگشتر عقیق در دست کردن، پیامش چیست...

]]>
کارگاه آموزشی جهان بینی چهارشنبه؛ هفتۀ دیده‌بان 2018-03-03T20:07:17+01:00 2018-03-03T20:07:17+01:00 tag:http://c60khorasanihojat.mihanblog.com/post/133 مسافر عباس جلسه یازدهم از دورۀ شصت و یکم سری کارگاههای آموزشی کنگره 60 با دستور جلسه: "هفتۀ دیده بان"در روز چهارشنبه 96/12/09 به نگهبانی و استادی مهندس و دبیری همسفر فهیمه رأس ساعت 9:45 آغاز به کار نمود. جلسه یازدهم از دورۀ شصت و یکم سری کارگاههای آموزشی کنگره 60 با دستور جلسه: "هفتۀ دیده بان"در روز چهارشنبه 96/12/09 به نگهبانی و استادی مهندس و دبیری همسفر فهیمه رأس ساعت 9:45 آغاز به کار نمود.

]]>
کارگاه آموزشی جهان بینی چهارشنبه؛ درختکاری 2018-02-23T17:16:49+01:00 2018-02-23T17:16:49+01:00 tag:http://c60khorasanihojat.mihanblog.com/post/132 مسافر عباس جلسه دهم از دورۀ شصت و یکم سری کارگاههای آموزشی کنگره 60 با دستور جلسه: "درختکاری" در روز چهارشنبه 96/12/02 به نگهبانی و استادی مهندس و دبیری همسفر فهیمه رأس ساعت 9:50 آغاز به کار نمود. جلسه دهم از دورۀ شصت و یکم سری کارگاههای آموزشی کنگره 60 با دستور جلسه: "درختکاری" در روز چهارشنبه 96/12/02 به نگهبانی و استادی مهندس و دبیری همسفر فهیمه رأس ساعت 9:50 آغاز به کار نمود.

]]>
لژیون ولیام وایت 2018-02-12T17:12:24+01:00 2018-02-12T17:12:24+01:00 tag:http://c60khorasanihojat.mihanblog.com/post/131 مسافر عباس بنام خدا روز یک شنبه مورخ 1396/11/22رأس ساعت 15:45  لژیون های درمان سیگار (ویلیام وایت) در نمایندگی سهروردی برگزار گردید.

بنام خدا 

روز یک شنبه مورخ 1396/11/22رأس ساعت 15:45 

 لژیون های درمان سیگار (ویلیام وایت) در نمایندگی سهروردی برگزار گردید.


]]>
کارگاه آموزشی جهان بینی چهارشنبه، وادی ششم 2018-02-12T12:17:33+01:00 2018-02-12T12:17:33+01:00 tag:http://c60khorasanihojat.mihanblog.com/post/130 مسافر عباس جلسه هشتم از دوره شصت و یکم سری کارگاههای آموزشی کنگره 60 با دستور جلسه وادی ششم (حکم عقل را در قالب فرمانده، کاملاً اجراء نماییم) در روز چهارشنبه مورخ 96/11/17 با استادی و نگهبانی مهندس و دبیری خانم فهیمه راس ساعت 9:45 آغاز به کار نمود.بعضی راهنمایان هستند که رهجوهایشان را لوس بار می آورند، این افراد قدرت عرض اندام در جلسه را ندارند، با بقیه نمی توانند نشست و برخواست کنند، خدمت در گروه نمی گیرند، فقط در لژیون حرکت می کنند و کم کم از بین می روند. راهنما، اجازه رشد به افراد نمی دهد ، راهنما بای جلسه هشتم از دوره شصت و یکم سری کارگاههای آموزشی کنگره 60 با دستور جلسه وادی ششم (حکم عقل را در قالب فرمانده، کاملاً اجراء نماییم) در روز چهارشنبه مورخ 96/11/17 با استادی و نگهبانی مهندس و دبیری خانم فهیمه راس ساعت 9:45 آغاز به کار نمود.

بعضی راهنمایان هستند که رهجوهایشان را لوس بار می آورند، این افراد قدرت عرض اندام در جلسه را ندارند، با بقیه نمی توانند نشست و برخواست کنند، خدمت در گروه نمی گیرند، فقط در لژیون حرکت می کنند و کم کم از بین می روند. راهنما، اجازه رشد به افراد نمی دهد ، راهنما بایستی اجازه بدهد شاگردانش در گروه فعالیت کنند...

]]>
کارگاه آموزشی جهان بینی چهارشنبه، OT 2018-02-01T18:32:50+01:00 2018-02-01T18:32:50+01:00 tag:http://c60khorasanihojat.mihanblog.com/post/128 مسافر عباس به نام خدااین جلسه ، هفتمین جلسه از دوره شصت و یکم سری کارگاههای آموزشی کنگره 60 با دستور جلسه OT در روز چهارشنبه مورخ 96/11/11 با نگهبانی و استادی مهندس و دبیری خانم فهیمه راس ساعت 9:30 آغاز به کار نمود.ادامه مطلب

به نام خدا

این جلسه ، هفتمین جلسه از دوره شصت و یکم سری کارگاههای آموزشی کنگره 60 با دستور جلسه OT در روز چهارشنبه مورخ 96/11/11 با نگهبانی و استادی مهندس و دبیری خانم فهیمه راس ساعت 9:30 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب ]]>
لژیون ولیام وایت 2018-01-29T16:38:55+01:00 2018-01-29T16:38:55+01:00 tag:http://c60khorasanihojat.mihanblog.com/post/127 مسافر عباس به نام قدرت مطلق اللهسم یک امر نسبی در بدن است.یعنی زمانی که مشروب و مواد مصرف کردیم حالت تهوع به ما دست داد.اما به جایی رسیدیم که دیگر سم نبود.یعنی مخدرهای بیرونی جایگزین مخدرهای درونی شد.ادامه مطلب
به نام قدرت مطلق الله


سم یک امر نسبی در بدن است.یعنی زمانی که مشروب و مواد مصرف کردیم حالت تهوع به ما دست داد.اما به جایی رسیدیم که دیگر سم نبود.یعنی مخدرهای بیرونی جایگزین مخدرهای درونی شد.
ادامه مطلب ]]>
کارگاه آموزشی جهان بینی چهارشنبه، سم زدایی یا سم نزدایی 2018-01-26T08:22:27+01:00 2018-01-26T08:22:27+01:00 tag:http://c60khorasanihojat.mihanblog.com/post/126 مسافر عباس به نام خدا این جلسه، ششمین جلسه از دوره شصت و یکم کارگاههای آموزشی کنگره 60 با دستور جلسه سم زدایی یا سم نزدایی در روز چهارشنبه مورخ 96/11/4 با استادی و نگهبانی مهندس و دبیری همسفر فهیمه راس ساعت 9:30 آغاز به کار نمود.برای درمان اعتیاد طرح های بسیار زیادی داده شد که خیلی وقت ها آدم از دانستنش گریه اش می گیرد. کسی که بیهوشی و urod را مطرح کرده است، تقصیر نداشت، اگر اصل مسئله را می دانست، امکان نداشت، چنین طرحی را ارائه دهد... به نام خدا
 

این جلسه، ششمین جلسه از دوره شصت و یکم کارگاههای آموزشی کنگره 60 با دستور جلسه سم زدایی یا سم نزدایی در روز چهارشنبه مورخ 96/11/4 با استادی و نگهبانی مهندس و دبیری همسفر فهیمه راس ساعت 9:30 آغاز به کار نمود.

برای درمان اعتیاد طرح های بسیار زیادی داده شد که خیلی وقت ها آدم از دانستنش گریه اش

 می گیرد. کسی که بیهوشی و urod را مطرح کرده است، تقصیر نداشت، اگر اصل 

مسئله را می دانست، امکان نداشت، چنین طرحی را ارائه دهد...


]]>
کارگاه آموزشی جهان‌بینی؛ وادی پنجم 2018-01-21T19:18:00+01:00 2018-01-21T19:18:00+01:00 tag:http://c60khorasanihojat.mihanblog.com/post/125 مسافر عباس این جلسه، جلسه پنجم از سری کارگاههای آموزشی کنگره 60 با دستور جلسه وادی پنجم، در جهان ما تفکر قدرت مطلق حل نیست، بلکه توام با رفتن و رسیدن آن را کامل می نماید، در روز چهارشنبه 27 دی ماه 96 به نگهبانی و استادی مهندس و دبیری همسفر فهیمه در راعت 9:30 آغاز به کار نمود.در وادی پنجم هم می گوید که افکار را باید به عمل تبدیل کنیم. اگر می خواهیم وارد مرحله سازندگی بشویم، باید عمل کنیم، اولین قدم این است برگشت کنیم، یعنی توبه کنیم... این جلسه، جلسه پنجم از سری کارگاههای آموزشی کنگره 60 با دستور جلسه وادی پنجم، در جهان ما تفکر قدرت مطلق حل نیست، بلکه توام با رفتن و رسیدن آن را کامل می نماید، در روز چهارشنبه 27 دی ماه 96 به نگهبانی و استادی مهندس و دبیری همسفر فهیمه در راعت 9:30 آغاز به کار نمود.

در وادی پنجم هم می گوید که افکار را باید به عمل تبدیل کنیم. اگر می خواهیم وارد مرحله سازندگی


 بشویم، باید عمل کنیم، اولین قدم این است برگشت کنیم، یعنی توبه کنیم...

]]>
کارگاه آموزشی جهان‌ بینی؛ غذای ما دوای ما، دوای ما غذای ما 2018-01-13T16:08:25+01:00 2018-01-13T16:08:25+01:00 tag:http://c60khorasanihojat.mihanblog.com/post/124 مسافر عباس چهارمین جلسه از دوره شصت و یکم سری کارگاههای آموزشی کنگره 60 با دستورجلسه غذای ما دوای ما، دوای ما غذای ما در روز چهارشنبه 96/10/20 به استادی و نگهبانی مهندس و دبیری همسفر فهیمه راس ساعت 9:40 آغاز به کار نمود. یکسری از موادغذایی است که از طبیعت و میوه جات می گیریم، نگویید گران است، چون خدا نکند که شما بیماری MS بگیرید، لااقل ماهی یک میلیون تومان هزینه داروهایتان است. چهارمین جلسه از دوره شصت و یکم سری کارگاههای آموزشی کنگره 60 با دستورجلسه غذای ما دوای ما، دوای ما غذای ما در روز چهارشنبه 96/10/20 به استادی و نگهبانی مهندس و دبیری همسفر فهیمه راس ساعت 9:40 آغاز به کار نمود. 


یکسری از موادغذایی است که از طبیعت و میوه جات می گیریم، نگویید گران است، چون خدا 

نکند که شما بیماری MS بگیرید، لااقل ماهی یک میلیون تومان هزینه داروهایتان است.

]]>
رهایی های لژیون آقای حجت خراسانی 2018-01-10T16:40:39+01:00 2018-01-10T16:40:39+01:00 tag:http://c60khorasanihojat.mihanblog.com/post/123 مسافر عباس به نام خالق هستی بخشرهایی های روز چهارشنبه بیستم دی ماه نود وشش روز چهارشنبه 96/10/20 شاهد رهایی 1 نفر از اعضای کنگره 60  شعبه سهروردی اصفهان از بند مصرف مواد مخدر به دست توانای بنیان کنگره 60 آقای مهندس دژاکام بودیم. به نام خالق هستی بخش

رهایی های روز چهارشنبه بیستم دی ماه نود وشش 

روز چهارشنبه 96/10/20 شاهد رهایی 1 نفر از اعضای

 کنگره 60  شعبه سهروردی اصفهان از بند مصرف 

مواد مخدر به دست توانای بنیان کنگره 60 آقای مهندس دژاکام بودیم.]]>
رهایی های لژیون آقای حجت خراسانی 2018-01-09T18:01:04+01:00 2018-01-09T18:01:04+01:00 tag:http://c60khorasanihojat.mihanblog.com/post/122 مسافر عباس به نام خالق هستی بخشرهایی های روز چهارشنبه سیزدهم دی ماه نود وششروز چهارشنبه 96/10/13 شاهد رهایی 1 نفر از اعضای کنگره 60  شعبه سهروردی اصفهان از بند مصرف مواد مخدر به دست توانای بنیان کنگره 60 آقای مهندس دژاکام بودیم. به نام خالق هستی بخش

رهایی های روز چهارشنبه سیزدهم دی ماه نود وشش

روز چهارشنبه 96/10/13 شاهد رهایی 1 نفر از اعضای

 کنگره 60  شعبه سهروردی اصفهان از بند مصرف 

مواد مخدر به دست توانای بنیان کنگره 60 آقای مهندس دژاکام بودیم.


]]>
کارگاه آموزشی جهان‌ بینی؛ کمک من به کنگره و کمک کنگره به من 2018-01-07T22:23:50+01:00 2018-01-07T22:23:50+01:00 tag:http://c60khorasanihojat.mihanblog.com/post/121 مسافر عباس سومین جلسه از دوره شصت و یکم کارگاههای آموزشی کنگره 60 با دستور جلسه کمک کنگره به من و خدمت من به کنگره در روز چهارشنبه 96/10/13 به استادی و نگهبانی مهندس و دبیری همسفر فهیمه راس ساعت 09:45 آغاز به کار نمود.کمک کنگره به ما، کمک جسمی است، جسم ما علیل و ناتوان بوده است، الآن رنگ چهره ی ما سرخ و سفید شده است، چشم های ما روشن شده است، در گذشته لباس های نامرتب می پوشیدیم، ظاهر نامناسب و ...

سومین جلسه از دوره شصت و یکم کارگاههای آموزشی کنگره 60 با دستور جلسه کمک کنگره به من و خدمت من به کنگره در روز چهارشنبه 96/10/13 به استادی و نگهبانی مهندس و دبیری همسفر فهیمه راس ساعت 09:45 آغاز به کار نمود.

کمک کنگره به ما، کمک جسمی است، جسم ما علیل و ناتوان بوده است، الآن رنگ چهره ی ما سرخ و سفید شده است، چشم های ما روشن شده است، در گذشته لباس های نامرتب می پوشیدیم، ظاهر نامناسب و ...


]]>
مراسم پیمان سومین گروه از قبول شدگان آزمون سراسری 96 2018-01-06T17:08:06+01:00 2018-01-06T17:08:06+01:00 tag:http://c60khorasanihojat.mihanblog.com/post/120 مسافر عباس راسم پیمان سومین گروه از قبول شدگان آزمون سراسری 96 متن سخنان بزودی...  راسم پیمان سومین گروه از قبول شدگان آزمون سراسری 96

 متن سخنان بزودی...

 


]]>
اخبار 60 درجه 2018-01-03T18:57:01+01:00 2018-01-03T18:57:01+01:00 tag:http://c60khorasanihojat.mihanblog.com/post/119 مسافر عباس به نام قدرت مطلق اللهاهدای شال مرزبانان دوره ی سوم نمایندگی سهروردی با حضور دیدبانان محترممسافر کامران و مسافر محمددر تاریخ 1396/10/14     مرزبانان دوره ی سوم نمایندگی سهروردی
به نام قدرت مطلق الله

اهدای شال مرزبانان دوره ی سوم نمایندگی سهروردی 

با حضور دیدبانان محترم

مسافر کامران و مسافر محمد

در تاریخ 1396/10/14


     
مرزبانان دوره ی سوم نمایندگی سهروردی


]]>